Skip to main content

Vilkår og betingelser for bruk av FLYT Solutions AS sine tjenester, applikasjon og nettsider

 

 1. Generelt

FLYT Solutions AS er et mikromobilitetselskap som driver med stativfri delingsutleie av elektriske sparkesykler i Kristiansund og Molde. Tjenesten kan kun brukes ved å registrere seg via appen “FLYT Kickscooters” som kan lastes ned i Google play eller App Store.

Ved å laste ned vår applikasjon og fullføre registreringen, anses du også for å ha lest og akseptert våre brukervilkår og avtale for leie av elektriske sparkesykler (disse vilkår og betingelser), samt vår personvernerklæring. Ved registrering plikter du å oppgi fullstendige og korrekte opplysninger om deg selv. Du plikter også å endre opplysninger dersom det er aktuelt.

Skulle du miste telefon/nettbrett eller av andre grunner ha grunn til å tro at din konto hos FLYT Solutions AS kan bli misbrukt, plikter du å melde fra til FLYT Solutions AS umiddelbart ved å kontakt oss på kundeservice, vårt servicepersonell eller via FLYT-appen.

Ved å bruke FLYT Solutions AS sine tjenester, herunder for eksempel, elektrisk sparkesykkel, telefonapplikasjon, nettsider, aksepterer du at all tekst, informasjon, bilder og visuelle uttrykk, tilhører FLYT Solutions AS, og er deres eksklusive eiendom.

Det er ikke tillatt å bruke eller gjengi materiale i verken kommersiell eller annen virksomhet uten etter avtale med FLYT Solutions AS.

Bruk av FLYT Solutions AS sine tjenester innebærer du aksepterer at FLYT Solutions AS bruker dine personlige data i samsvar med vår personvernerklæring. For nærmere informasjon om vår personvernerklæring kan du se her.

 

 1. Kjøp

Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel i Norge er 12 år. For å benytte denne tjenesten må du dermed ha fylt 12 år.

Registrering og leie/bruk av elektrisk sparkesykkel er personlig. Det er ikke adgang til å registrere seg/leie en sykkel på andres vegne.

Pris for tjenesten fremgår til enhver tid i applikasjonen. FLYT Solutions AS forbeholder seg retten til å endre pris, abonnements-løsning og sette begrensninger for bruk når som helst, jfr. nærmere om betaling nedenfor i punkt 9.

 

3. Bruk

Som bruker av FLYT Solutions AS sine tjenester plikter du å ferdes hensynsfullt, aktpågivent og varsomt så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jfr vegtrafikkloven § 3. Du plikter å opptre forsiktig og overholde de til enhver tid gjeldende regler på stedet og det eventuelle tidsrommet.

Som bruker er du personlig ansvarlig for den elektriske sparkesykkelen. Blant annet av denne grunn er det ikke adgang til å låne bort sparkesykkelen eller leie sparkesykkelen på vegne av andre. Dersom det skjer skade på deg selv, sparkesykkelen eller andre, mens sparkesykkelen er lånt bort til andre enn den registrerte brukeren av sparkesykkelen, er du som registrerte bruker på ansvarlig på lik linje som du selv skulle ha brukt sparkesykkelen.

De elektriske sparkesyklene blir jevnlig vedlikeholdt og kontrollert, men som bruker plikter du å sjekke sparkesykkelens tilstand før den benyttes. Før bruk skal det alltid gjennomføres en kontroll der man sjekker hjul, bremser, ramme, batterinivå eller om det er visuelle skader på sparkesykkelen. Dersom skade oppdages plikter du å ikke bruke sparkesykkelen. Samtidig skal du melde fra til FLYT Solution AS om skadene gjennom FLYT-applikasjonen ,nettside eller via servicepersonell ute på gaten. Brudd på denne plikten til å gjennomføre kontroll og varsle ved eventuelle skader, kan føre til utestengelse og/eller erstatningsansvar for økonomisk tap som er påført FLYT Solutions AS eller andre.

Brukere under 15 år er påbudt å bruke hjelm, men vi anbefaler at alle gjør det.

FLYT Solutions AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av manglende bruk av hjelm eller annet sikkerhetsutstyr.

Brukeren plikter å ikke sykle fortere enn lovlig hastighet eller fortere enn det vær- føre- og trafikkforhold på stedet tilsier. Det er forbudt å være mer enn en person på sparkesykkelen. Det er forbudt å bruke sparkesykkelen hvis man er under påvirkning av alkohol, narkotika, legemidler eller andre medikamenter som kan ha påvirkning på evnen til å sykle sikkert. Den alminnelige promillegrensen på 0,2 er gjeldende.

Ved registrering for bruk av den elektriske sparkesykkelen forsikrer du at du både har fysisk og mental helse som gjør deg i stand til å sykle forsvarlig.

Maks totalvekt på en sparkesykkel er 100 kg inkludert eventuell last som for eksempel ryggsekk o.l.

Det er ikke tillatt å benytte sparkesykkelen til kappkjøring, løp, race, hopp, akrobatikk eller annen lignende aktivitet. Det er ikke tillatt å bruke sparkesykkel inne på kjøpesenter, sportshaller eller lignende.

Det er tillatt å benytte sparkesykkelen i næringsvirksomhet eller kommersiell sammenheng så lenge dette ikke bryter med opphavsrettslige regler, disse vilkår eller øvrige lover. Ta kontakt med oss for en tilpasset bedriftsavtale.

Det er ikke adgang til å modifisere eller forandre sparkesykkelen på noen som helst måte. Eventuelle slike handlinger vil betraktes og ansees som hærverk, og du som registrert bruker vil bli holdt ansvarlig for alle kostnader knyttet til å sette sparkesykkelen tilbake i opprinnelig stand og drift. Dette gjenspeiler også underliggende punkt 4. og 5. i dette dokument.

Leieperioden for den elektriske sparkesykkelen starter når registrert bruker har bekreftet leie i applikasjonen. Leieprisen løper fra det tidspunktet leien bekreftes og sparkesykkelen er låst opp. En bekreftelse fra registrert bruker er bindende, men kan når som helst avsluttes. Påløpte kostnader for oppstart og bruk må dekkes.

​Leieperioden avsluttes når brukeren har plassert den elektriske sparkesykkelen innenfor lovlig geografisk område, deaktivert sparkesykkelen i FLYT-applikasjonen og fått bekreftelse fra applikasjonen. Leieperioden løper frem til det foreligger bekreftelse fra FLYT-applikasjonen på at leieperioden er avsluttet.

Den elektriske sparkesykkelen kan benyttes på områder der ferdsel med elektrisk sparkesykkel er tillatt og egnet i leieperioden, men leieforholdet må avsluttes innenfor et nærmere geografisk angitt område (geofencing). Det geografiske området er angitt i FLYT-applikasjonen, og FLYT Solutions AS forbeholder seg retten til å endre disse grensene. FLYT Solutions AS kan også under ulike arrangement i by/område redusere sykkelens makshastighet, eller når dette holdes. Se også punkt 7. Sparkesykkelen kan kun benyttes på egnet underlag. Det er for eksempel ikke adgang til å bruke sparkesykkelen på gress, jord eller liknende overflater.

Den elektriske sparkesykkelen må ved tilbakelevering hensettes på en hensynsfull og forsvarlig måte. Registrert bruker må videre plassere sparkesykkelen i henhold til de lokale myndigheters til enhver tid gjeldende regler for sparkesykler.

Krav til parkering innebærer blant annet, men er ikke begrenset av det følgende: På fortau skal det være minst 2,5m ferdselsareal forbi sykkelen. Om det er et område med mange fotgjengere er denne avstanden veiledende, og sunn fornuft må utvises. Sparkesyklene må ikke plasseres til hinder for alminnelig ferdsel for gående, syklister, biler eller kollektivtrafikk, herunder foran innganger, langs hovedårene på kollektivstasjoner, på plattform for kollektivtrafikk og andre uegnede steder. De skal ikke plasseres foran nødutganger eller områder som kan hindre utrykningskjøretøy og personalet fra nødetatene. I beplantede bed skal det ikke settes sparkesykler. Sparkesykler skal ikke plasseres i skogs- og friområder, på strender, dumpes i sjøen, elver, våtmarker, sluk med videre. Sparkesyklene kan ikke settes nærmere kaikant eller elver enn 5 meter. Sparkesyklene skal ikke tas inn i bygninger eller settes på andre transportmidler, herunder kollektivtransport.

Ved parkering skal støtten på sparkesykkelen benyttes, og sparkesykkelen skal ikke parkeres ved å lene seg mot bygninger ellerandre gjenstander.

Parkeringen må gjennomføres på en slik måte at sparkesykkelen øyeblikkelig er tilgjengelig for alle andre registrerte brukere. Med mindre sparkesykkelen er aktivert, er det ikke adgang til å låse sykkelen, gjemme den, eller på annen måte gjøre den utilgjengelig for andre registrerte brukere eller for FLYT Solutions AS service personell. Sparkesykkelen må heller ikke plasseres på privat eiendom eller i lukkede gårdsrom.

Registrert bruker er innforstått med at han/hun er ansvarlig for kostnader knyttet til parkering i strid med disse vilkårene eller offentligrettslige regler. Eventuelle parkeringsbøter dekkes av bruker. Videre er registrert bruker innforstått med at han eller hun må dekke kostnader knyttet til å finne og oppdrive sykler som er parkert utilgjengelig for andre registrerte brukere og/eller for FLYT Solutions AS. Dette gjelder også dersom sparkesykkelen er fjernet på grunn av ulovlig parkering.

Før du forlater den elektriske sparkesykkelen må du forsikre deg om at sparkesykkelen er deaktivert og låst/sperret.

 

 1. Aksept av risiko

Som registrert bruker av FLYT Solutions AS sine sparkesykler er man til enhver tid ansvarlig for bruken og eventuell sykdom eller skade den påfører deg selv.

Registrert bruker aksepterer at elektriske sparkesykler kan ha feil, selv om de er godt vedlikeholdt, og at slike feil kan medføre skade på ting eller person. Du aksepterer at det å benytte en elektrisk sparkesykkel innebærer en risiko for fare, skade eller død på deg selv eller andre, så vel som skade på ting, bygninger og andre gjenstander. Videre aksepterer brukeren at FLYT Solutions AS ikke under noen omstendighet er ansvarlig for slik skade. Dette gjelder også skade som følge av uaktsomhet fra FLYT Solutions AS, FLYT Solutions AS sine ansatte eller underleverandører med mindre annet følger av preseptorisk lovgivning.

Registrert bruker er selv ansvarlig for alle skader eller ulykker som denne påfører deg selv eller andre i  – dersom hendelsen ikke dekkes av ansvarsskadeforsikringen, jmf pkt 5 nedenfor.

Feilparkering utenfor tillatt sone som medfører at operatør må relokalisere sparkesykkel, medfører et gebyr pålydende kr.1000,-

Enhver parkeringsbot ilagt fra lokale myndigheter pga feilparkering, vil bli belastet registrert bruker.

Registrert bruker aksepterer at ovenfornevnte gebyr trekkes fra brukerens registrerte bankkort.

 

 1. Ansvar for skade

Ved å bruke FLYT Solutions AS sine sparkesykler aksepterer du at det er din plikt å levere sparkesykkelen tilbake i samme stand som da du startet leieperioden. Brukeren er ikke ansvarlig for slitasje som følge av normal bruk.

Hærverk på sparkesykkel og andre bevisst påførte skader vil bli politianmeldt, og belastes bruker etter skjønnsmessig vurdering av operatør i hvert enkelt tilfelle, inntil kr 20.000,-.

Dersom sykkelen er totalskadd eller forsvunnet, anses den som tapt, medfører et gebyr på kr.20.000.-. Dette gjelder også dersom sparkesykkelen blir stjålet i registrert brukers leieperiode.

Enhver skade eller sykdom hos bruker som følge av bruk i leieperioden er registrert bruker sitt eget ansvar. Skader på ting og person er dekket av ansvarsskadeforsikring

 

5.1   Ansvarsskadeforsikring

FLYTs elsparkesykler er fom. 1.sept.2022 forsikret med ansvarsskadeforsikring. Forsikringen dekker ansvar for skade som motorvognen utgjør ihht lov 3.februar 1961 (Bilansvarsloven). Forsikringen gjelder for person- og tingskader i henhold til Bilansvarsloven regler som følge av bruk av den forsikrede motorvognen.

Dersom bruker havner i en skadesituasjon der forsikringens ansvarsområde utløses, plikter bruker umiddelbart å varsle Politiet og FLYTs kundesenter.

Forsikringen dekker ikke skade som sikrede pådrar seg for skade på gods som blir ført med motorvognen ut over bestemmelsene i Bilansvarsloven. De fullstendige vilkårene for forsikringen er til enhver tid fastsatt av FLYTs forsikringsselskap, og er utenfor FLYTs ansvarsområde.

All skade som ikke dekkes av ansvarsskadeforsikringen, er brukers eget ansvar.

Ved eventuelle skadeskader, vil FLYT Solutions AS fungere som et mellomledd mellom bruker og forsikringsselskap. Eventuelle utgifter i forbindelse med vurdering, fastsettelse og realisering av forsikringsoppgjør som faktureres til FLYT, vil belastes brukeren.

 

 1. Ulykker, tyveri og mistet sparkesykkel

En registrert bruker som er involvert i en ulykke, kollisjon, skade, personskade eller opplever at sparkesykkelen blir stjålet eller mistet, plikter å kontakte politiet øyeblikkelig (02800 eller nød-112) .

Videre plikter man å umiddelbart kontakte FLYT Solutions AS sin kundeservice og melde fra om hendelsen.

 1. Tilgjengelighet

Som registrert bruker av FLYT Solutions AS sine elektriske sparkesykler aksepterer du at sparkesyklene ikke er tilgjengelig til enhver tid. FLYT Solutions AS garanterer ikke at det er tilgjengelige sparkesykler, og som registrert bruker aksepterer du også at sparkesyklene i perioder kan tas ut av drift i kortere og lengre perioder på grunn av uvær, vedlikehold, arrangementer, sesong (tid på året) eller andre forhold.  FLYT Solutions AS kan også ved ulike arrangement og geografiske områder redusere sparkesykkelens makshastighet i det gitte område eller arrangement. FLYT Solutions AS er ikke ansvarlig for eventuelt tap, direkte så vel som indirekte på grunn av manglende tilgjengelighet.

For å benytte tjenesten må registrert bruker være tilkoblet applikasjonstjenesten via internett. FLYT Solutions AS er ikke ansvarlig for kvalitet og tilgjengelighet på internett. Registrert bruker er innforstått med at dekningsområdet kan variere, og at det ikke gis noe garanti for at applikasjonen til enhver tid er tilgjengelig, trygg eller feilfri. Det gis heller ingen garanti for at mindre feil i applikasjonen eller tjenesten vil bli fikset eller er under vedlikehold.

For det tilfellet at FLYT-applikasjonen ikke registrerer deaktivering og avslutning av leieperioden, plikter brukeren å kontakte FLYT Solutions AS sin kundeservice umiddelbart. Dersom dette ikke gjøres vil registrert bruker være ansvarlig for skader, tyveri eller annet økonomisk tap som påføres så lenge sparkesykkelen er registrert på denne.

Du aksepterer også at FLYT Solutions AS til enhver tid kan deaktivere den elektriske sparkesykkelen.

 1. Batterikapasitet og ytelse

Som registrert bruker av FLYT Solutions AS sine tjenester er du innforstått med at de elektriske sparkesyklene sin kapasitet og ytelse avhenger av batterinivået på sparkesykkelen. Batterikapasiteten synker ved bruk, og ytelsene vil derfor kunne variere avhengig av batterinivået. Registrert bruker aksepterer at sparkesykkelen vil kunne stoppe helt på grunn av for lite batteri. Batterinivået avhenger av bruk, værforhold, temperaturforhold, veiforhold, terreng, bruksmønster og brukeren selv.

Det gis ingen garanti på et minimum batterinivå på en sparkesykkel som er klar til leie, og som registrert bruker aksepterer du at batterinivået vil variere. FLYT Solutions AS er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som påføres som følge av at batteriet i sparkesykkelen går tomt.

Før du leier en elektrisk sparkesykkel, plikter du å sjekke batterinivået før du benytter sparkesykkelen.

  

 1. Betaling, angrerett og avslutning

 

 1. Pris:

Prisen for leie av en elektrisk sparkesykkel fra FLYT Solutions AS kommer frem til enhver tid i FLYT-applikasjonen og på www.FLYT.bike. Prisen er inkludert skatter og avgifter. FLYT Solutions AS forbeholder seg retten til å endre priser, prisstrukturer, kampanjer og liknende. FLYT Solutions AS forbeholder seg også retten til å kreve betaling for kostnader knyttet til brudd på disse vilkårene, herunder administrasjonsgebyr.

Betaling skjer ved leie av den elektriske sparkesykkelen som også kan beskrives som «Pay as you Go». Dette via en startpris og minutts-pris ved bruk.

Betaling skjer ved de betalingsmidler som til enhver tid kommer frem i FLYT-applikasjonen og hva brukeren selv har satt som betalingsløsning.

Bruker samtykker til at FLYT Solutions AS reserverer et gitt beløp fra registrert betalingskort før oppstart av hver enkelt tur for å forhindre svindel ved bruk av ugyldige betalingskort eller betalingskort uten dekning. Dette beløpet er pr.01.04.2021 satt til NOK 100,-. Beløpet kan endres opp eller ned uten forvarsel, dog aldri opp til over kr.200,-. Ved turens slutt tilbakebetales eventuelt resterende beløp som ikke er blitt kjørt for. Bruker godtar at refusjonsprosessen kan ta opptil 72 timer.

​For det tilfellet at registrert bruker har utestående betalinger forbeholder FLYT Solutions AS seg retten til å deaktivere brukeren inntil den utestående betalingen er gjort opp. Dersom betalingen ikke gjennomføres frivillig har FLYT Solutions AS i alle tilfeller adgang til å inndrive det skyldige beløpet ved å bruke den betalingsmetoden som er valgt på brukerens brukerkonto. Hvis ikke dette er mulig, forbeholder FLYT Solutions AS seg retten til å iverksette tvangsinndrivelse i henhold til alminnelige pengekravs-rettslige regler eller overføre kravet til et inkassoselskap og ihht inkassoloven. Ytterligere omkostninger som følge av tvangsinndrivelse vil registrert bruker bli holdt ansvarlig for i den grad dette er tillatt etter det enhver tid gjeldende regelverk.

 1. Avslutning:

Registrert bruker kan når som helst avslutte leien med FLYT Solutions AS via FLYT-applikasjonen.

 

 1. Lovvalg og verneting

FLYT Solutions AS sine retningslinjer og vilkår er underlagt norsk lov. FLYT Solutions AS vil alltid søke å finne en minnelig løsning på et rettmessig krav, men ved manglende enighet, skal norske ordinære domstoler ha eksklusivt verneting. Tvister knyttet til disse vilkår eller avtale og bruk av FLYT Solutions AS sine tjenester, avtales å ha verneting hos Nordmøre tingrett.

 

 1. Avsluttende bestemmelser

Ved å benytte FLYT Solutions AS sine tjenester, bekrefter og aksepterer du vilkårene som er angitt her, og at det er inngått avtale mellom deg og FLYT Solutions AS. FLYT Solutions AS kan til enhver tid forandre vilkårene uten å varsle registrert bruker på forhånd. Oppdaterte vilkår vil til enhver tid finnes på i applikasjonen. Ny bekreftelse av leste vilkår vil komme frem i applikasjonen. Registrert bruker plikter å sette seg inn i denne avtalen før bruk av FLYT Solutions AS sine tjenester.

Brudd på disse vilkår og betingelser kan føre til midlertidig eller permanent deaktivering av brukerkonto, utestengelse og politianmeldelse. Dette gjelder også eventuelt misbruk som er klart i strid med formålet og vanlig bruk av FLYT Solutions AS sine tjenester.

I tilfelle det foreligger flere versjoner av disse vilkårene, skal de sist daterte vilkårene gjelde. Dersom avtalen eksisterer på flere språk, skal den norske teksten gjelde ved eventuell motstrid.

nb_NO